Tiền sử gia đình và sự di truyền gene ung thư

Một số người có nguy cơ mắc các loại ung thư cụ thể cao hơn vì họ kế thừa gen bị lỗi. Trong bài viết này bạn có thể đọc về:
– Tại sao gen có thể gây ung thư?
– Kế thừa gen bị lỗi có gây ung thư không?
– Mức độ phổ biến của ung thư gây ra bởi các gen bị lỗi di truyền?
– Tiền sử gia đình bị ung thư
– Nếu tôi có tiền sử gia đình nguy cơ cao thì sao?
– Nếu tôi đã biết mình có gen bị lỗi thì sao?
– Gen bị lỗi và các yếu tố khác