Phân Loại Ung Thư  –  5 Nhóm Chính Cần Biết

Ung thư dù đã hay chưa di căn thường xuất phát từ một loại tế bào ung thư duy nhất. Các nhà y học phân loại ung thư theo dạng tế bào mà chúng khởi phát