Hình xăm xạ trị

Hình xăm xạ trị hay đánh dấu da giúp đảm bảo việc xạ trị bên ngoài được chính xác.