Mối liên hệ giữa gen, ADN và ung thư

Các lỗi gen (đột biến) xảy ra khi có sự bất thường giữa quá trình phân chia tế bào. Đôi khi một số gen bị lỗi được thừa hưởng từ cha mẹ