Đời sống tình dục và hóa trị

Bạn cần cởi mở thảo luận các vấn đề tình dục với bác sĩ hoặc điều dưỡng của bạn.